π-adduct

π-adduct
π-kompleksas statusas T sritis chemija apibrėžtis Nesočiojo arba aromatinio junginio ir Luiso rūgšties arba bazės junginys. atitikmenys: angl. π-adduct; π-complex rus. π-аддукт; π-комплекс ryšiai: sinonimas – π-aduktas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Adduct purification — is a technique for preparing extremely pure simple organometallic compounds, which are generally unstable and hard to handle, by purifying a stable adduct with a Lewis acid and then obtaining the desired product from the pure adduct by thermal… …   Wikipedia

 • Adduct — Ad*duct , v. t. [L. adductus, p. p. of adducere. See {Adduce}.] (Physiol.) To draw towards a common center or a middle line. Huxley. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • adduct — adduct. См. аддукт. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

 • adduct — [a dukt′, ədukt′] vt. [< L adductus, pp. of adducere: see ADDUCE] Physiol. to pull (a part of the body) toward the median axis: said of a muscle: opposed to ABDUCT adductive [aduk′tiv, əduk′tiv] adj. adductor n …   English World dictionary

 • Adduct — See also adduction, one of the anatomical terms of motion. An adduct (from the Latin adductus , drawn toward ) is a product of a direct addition of two or more distinct molecules, resulting in a single reaction product containing all atoms of all …   Wikipedia

 • adduct — I. transitive verb Etymology: Latin adductus, past participle of adducere Date: circa 1839 to draw (as a limb) toward or past the median axis of the body; also to bring together (similar parts) < adduct the fingers > II. noun Etymology: German… …   New Collegiate Dictionary

 • adduct — 1. To draw toward the median plane. 2. An addition product, or complex, or one part of the same. [L. ad duco, pp. ductus, to bring toward] * * * ad·duct ə dəkt, a vt to draw (as a limb) toward or past the median axis of the body also to bring… …   Medical dictionary

 • adduct — aduktas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skirtingų molekulių junginys, kuriame atomų jungimosi tvarka išlieka nepakitusi. atitikmenys: angl. addition compound; adduct rus. аддукт …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • adduct — v.t. [L. ad, near; ducere, to lead] To draw towards a median axis or plane, or one part toward another; see abduct …   Dictionary of invertebrate zoology

 • adduct — adductive, adj. v. /euh dukt /; n. /ad ukt/, v.t. 1. Physiol. to move or draw toward the axis of the body or one of its parts (opposed to abduct). n. 2. Also called addition compound. Chem. a combination of two or more independently stable… …   Universalium

 • adduct — 1. verb To draw towards a common center or a middle line. 2. noun The product of an addition reaction …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”